ČESTA PITANJA

FAQ

„APOSTILLE“ je potvrda (pečat) kojim se, shodno navedenoj Haškoj konvenciji, umesto legalizacije (overavanja) javnih isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju, potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i istinitost pečata ili žiga kojim je isprava snabdevena. Dokument overen ovim štambiljem oslobođen je bilo kakve dalje overe i podoban je za upotrebu u svim državama potpisnicima Haške konvencije. 

U Beogradu se apostil overava u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, u ul. Nikole Tesle br. 42a u Novom Beogradu. 

Sudski tumač je prevodilac koje ima visoko obrazovanje i ispunjava zakonom propisane uslove za sudskog tumača, a koji uslovi predviđaju: 

  • da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje, potpuno 

znanje jezika sa koga prevodi i na koji prevodi usmeni govor ili pisani tekst;

 

  • a poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi ili na koji se prevodi;
  • da ima najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima.

 

Rešenje o postavljanju sudskog tumača donosi Ministarstvo pravde, dok se spisak ovlašćenih sudskih tumača može pronaći na sajtu ministarstva pravde.

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/13861/elektronska-evidencija-stalnihsudskih-prevodilaca-i-%20tumaca

Sva dokumentacija koju izdaju državni organi u Srbiji ili inostranstvu i koji će koristiti u Srbiji, potrebno je da budu prevedena i overena od strane ovlašćenog sudskog tumača.  

Prisustvo ovlašćenog sudskog tumača neophodno je i raznim sudskim postupcima, tužilačkim i policijskim postupcima, overe dokumenata kod nadleženih javnih beležnika,  postupcima sklapanja braka i svaki put kada je potrebno da strani državljani budu upoznati na svom maternjem jeziku o svojim pravima i obavezama koje imaju u Republici Srbiji. 

Advokat će vam pružiti advokatske usluge iz oblasti: 

  • privrednog prava,
  • radnog prava, 
  • imovinskog prava, 
  • prava stranaca 
  • krivičnog pravo.

Ukoliko su vam potrebne pravne usluge iz drugih oblasti prava, naša kancelarija će obezbediti prisustvo sastanku naših spoljnih saradnika iz određene oblasti prava koji će vam u našim prostorijama pružiti sve neophodne informacije. 

Advokatske usluge se naplaćuju u skladu sa važećom advokatskom tarifom, s tim da advokat u skladu sa advokatskom tarifom ima pravo da cenu advokatskih usluga naplati i višestruko,  a u zavisnosti od  više kriterijuma u koje spadaju potrebno vreme za rad na predmetu, vrsta predmeta,  kompleksnost predmeta. 

Pružanje advokatskih usluga može biti ugovoreno po započetom satu, paušalno na mesečnom nivou ili prema svakoj preduzetoj radnji. 

Plaćanje advokatskih usluga se najčešće vrši avansno u iznosu od polovine ugovorene cene za advokatske usluge, dok se druga polovina naplaćuje po obavljenom poslu, a iz razloga obezbeđenja usluge koju ćemo vam pružiti. 

Nakon izvršenog plaćanja imati svaki put pravo da tražite od advokata potvrdu o izvršenoj uplati. 

Ne, advokat svoje usluge naplaćuje posebno, međutim možete imati troškove raznih državnih taksi, angažovanje prevodioca, veštaka, a koje troškove će vam advokat posebno naglasiti i obrazložiti.  

Privremeni boravak koji bude odobren može trajati najmanje 6 meseci, a najduže godinu dana. 

Zahtev za produženje privremenog boravka može se podneti najranije tri meseca, a najkasnije 30 dana pred istek privremenog boravka.

Podnosi se u Policiji za strance, u ulici Savska br. 35. 

Radna dozvola uglavnom prati trajanje odobrenog privremenog boravka.

Zahtev za produženje radne dozvole može se podneti do poslednjeg dana isteka radne dozvole.