Privremeni Boravci i Radne Dozvole Za Strane Državljane​

Promene koje se dešavaju na tržištu rada osim na globalnom niovu, izazvale su i promene na lokalnom tržištu Srbije. 

Trenutna situacija donela nam je brojne promene u društvu na globalnom nivou, a jedna od tih je i velika fluktuacija radne snage. U tom smislu i Srbija spada u države u kojoj se ove promene takođe dešavaju i u skladu sa tim svedoci smo svakodnevnih pojava radnika iz različitih država, kao što su Turska, Rusija, Kina, Indija, Kuba i dr. koji su najčešće angažovani na poslovima građevinskog sektora, a često viđamo i strane državljane na uslužnim delatnostima, dostave, turističkom sektoru itd.

U skaldu sa navedenim advokatska kancelarija Dvornić, potrudila se da da kratak prikaz procedure koja se odnose na dobijanje privremenog boravka i radne dozvole, a u cilju pružanja pomoći i sticanju uvida u samu proceduru. 

 1. PRIVREMENI BORAVAK U REPUBLICI SRBIJI

Zakon о strancima  definiše da se privremeni boravak može odobriti strancu koji namerava da boravi u R. Srbiji duže od 90 dana po osnovu: 

1) zapošljavanja;

2) školovanja ili učenja srpskog jezika;

3) studiranja;

4) učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;

5) stručne specijalizacije, obuke i prakse;

6) naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti;

7) spajanja porodice;

8) obavljanja verske službe;

9) lečenja ili nege;

10) vlasništva nad nepokretnosti;

11) humanitarnog boravka;

12) statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima;

13) statusa žrtve trgovine ljudima;

14) drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PRIVREMENI BORAVAK 

Zahtev za odborenje privremenog boravka podnosi lično, a moguće je podneti i elektronskim putem. Organ nadležan za prijem zahteva I odlučivanje po istom je Ministarsto unutrašnjih poslova, Uprava za strance, dok je zakonski rok za donošenje odluke 30 dana od dana predaje zahteva

Ukoliko zahtev za odobrenje privremenog boravka bude rešen pozitivno, Uprava za strance može odobriti strancu trajanje privremenog boravka u trajanju do 1 godine, s tim se privremeni boravak može produžiti na isti period. 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Što se tiče dokumentacije koja je potrebna za podnošenje i dobijanje privremenog boravka, ona se deli na opštu u koju spada: 

 • važeći pasoš, 
 • prijava boravišta ili stanovanja (beli karton), 
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka, 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju, 
 • uplata administrativne takse. 

Pored opštih uslova koji su neophodni za podnošenja zahteva za privremni boravak, zakon poznaje i posebne uslove i oni se posebno propisuju za svaki od gore navedenih osnova po kojem se traži privremeni boravak. 

Trajanje privremenog boravka se može odobriti najduže do jedne godine, s tim da se može produžiti na isti period za šta je potrebno blagovremeno, najranije tri meseca, a najkasnije 30 dana pre isteka privremenog boravka podneti zahtev za produženje boravka. 

Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri meseca duži od roka na koji se odobrava privremeni boravak.

 • RADNA DOZVOLA 

Nakon što ste ostavrili svoje pravo i dobili dozvolu za boravak u Srbiji duži od 90 dana po osnovu zapošljavanja, Zakon o zapošljavanju stranaca vam omogućava da ostvarite jednaka prava i obaveze u pogledu rada kao i državljanin Srbije. 

Zakon propisuje da stranac može da podnese zahtev za izdavanje radne dozvole, ukoliko je kao prethodni uslov stekao vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja (D viza), odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje

Radna dozvola je vrsta dozvole za rad koje se izdaje kao: 

 • Radna dozvola za zapošljavanje 
 • Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja 
 • Radna dozvola za samozapošljavan

RADNA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zahtev za izdavanje, odnosno produženje radne dozvole za rad podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje prema mestu privremenog boravka, odnosno prema mestu sedišta poslodavca ili u nekim slučajevima prema mestu gde se rad obavlja u zavisnosti od vrste dozvole za rad. 

Zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje podnosi poslodvac

Ono što je važno nagalasti jeste da stranac sa radnom dozvolom može da obavlja samo poslove za koju je dobio radnu dozvolu i kod poslodavca koji je podneo zahtev za izdavanje radne dozvole.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtev za izadvanje radne dozvole za zapošljavanje, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju: 

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa (Izvod iz APR-a)

2) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu

3) odobrenje za privremeni boravak stranca

4) predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruje pravo po osnovu rada

5) izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, ili ukoliko poslodavac ima manje od 10 zaposlenih, izjava poslodavca koja sadrži naziv i opis poslova, vrstu i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto

6) diploma, uverenje, odnosno druga javna isprava o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i overeni prevod iste

7) isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ispunjava uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto i overeni prevod iste;

8) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Takođe treba napomenuti činjenicu da je pre podnošenja zahteva za izdavanje radne dozvole od strane poslodovca, potrebno uraditi tzv. Test tržišta rada, koji se podnosi najranije 60 dana, a najkasnije 10 dana pre podnošenja zahteva za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje.  

RADNA DOZVOLA ZA POSEBNE SLUČAJEVE ZAPOŠLJAVANJA

Izdaje se na zahtev poslodavca i to za: 

 • upućena lica,
 • kretanje u okviru privrednog društva,
 • nezavisne profesionalce,
 • osposobljavanje i usavršavanje.

Radna dozvole za upućena lica, ukratko je reč o tome da matična kompanija u inostranstvu upućuje svoje radnike na rad kod poslodavca, tačnije firme koja je registrovana u Srbiji, a najčešće na osnovu ugovora o tehničko poslovnoj saradnji. 

Uslovi za izdavanje ove vrste radne dozvolje jeste da stranac poseduje vizu za duži boravak (D vizu) ili odobrenje za privremeni boravak, dokaz da je upućeno lice zaposleno kod stranog poslodavca najmanje godinu dana, akt o upućivanju i ostalu neophodnu dokumentaciju. Radna dozvola u ovom slučaju može se najduže produžiti do dve godine. 

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva izdaje se na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva,  koji posluje u Srbiji, a podrazumeva situaciju kada matična kompanija u inostranstvu na zahtev svog ogranka koji posluje u Srbiji, privremeno upućuje ili vrši premeštaj zaposlenog u ogranak. Jedan od glavnih uslova za ovaj vid zahteva jeste da je radnik zaposlen najmanje godinu dana u matičnoj kompaniji u inostranstvu na poslovima rukovodioca, menadžera, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti. 

Radna dozvola za nezavisnog profesionalca je vrsta radne dozvole koja se izdaje nezavisnom profesionalcu da obavlja poslove na teritoriji Republike Srbije. Nezavisni profesionalac je preduzetnik registrovan u inostranstvu, koji na osnovu neposredno zaključenog ugovora sa poslodavcem iz Srbije obavlja svoje poslove. Radna dozvola za nezavisnog profesionalca izdaje se na zahtev poslodavca ili krajnjeg korisnika usluga.

Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje je vrsta radne dozvole koja se izdaje radi obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, usavršavanja i slično. Ova dozvola za rad može se izdati i na zahtev poslodavca i na zahtev stranca.

RADNA DOZVOLA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 

Ova vrsta radne dozvole se najčešće koristi u slučajevima kada je strani državljanin osnivač ili direktor privrednog društva u Srbiji, te se njegovo radna dozola može regulisati na osnovu upisa u registar privrednog društva u Agenciji za privredne registre

Potrebna dokumentacije pored prethodno pribavljenog odobrenja za privremeni boravak podrazumeva: 

 • izjava o vrsti posla
 • izjave o trajanju i obimu posla
 • dokaz o adekvatnim kvalifikacijama
 • ugovor o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora
 • izjava o broju i strukturi svojih zaposlenih i druga potrebna dokumentaciju

Ono što je takođe važno naglasiti je da period na koji se dobijaju radne dozvole uglavnom prate trajanje privremenog boravka. 

Ovaj tekst je informativnog karaktera, a za sva dodatna pitanja i informacije koja se odnose na proceduru, potrebnu dokumentaciju, podnošenje zahteva, Derya group vam stoji na raspolaganju.