Derya Group Consulting d.o.o.

Česta pitanja

faq1

Šta predstavlja haški apostil („APPOSTILE) i zašto je on potreban?

„APOSTILLE“ je potvrda (pečat) kojim se, shodno navedenoj Haškoj konvenciji, umesto legalizacije (overavanja) javnih isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju, potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i istinitost pečata ili žiga kojim je isprava snabdevena. Dokument overen ovim štambiljem oslobođen je bilo kakve dalje overe i podoban je za upotrebu u svim državama potpisnicima Haške konvencije.

U Beogradu se apostil overava u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, u ul. Nikole Tesle br. 42a u Novom Beogradu.

Ko može da bude sudski tumač?

Sudski tumač je prevodilac koje ima visoko obrazovanje i ispunjava zakonom propisane uslove za sudskog tumača, a koji uslovi predviđaju:

  • da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje, potpuno znanje jezika sa koga prevodi i na koji prevodi usmeni govor ili pisani tekst;
  • a poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi ili na koji se prevodi;
  • da ima najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima.

 

Rešenje o postavljanju sudskog tumača donosi Ministarstvo pravde, dok se spisak ovlašćenih sudskih tumača može pronaći na sajtu ministarstva pravde.

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/13861/elektronska-evidencija-stalnihsudskih-prevodilaca-i-%20tumaca

Zašto je neophodan pečat sudskog tumača na određenoj dokumentaciji?

Sva dokumentacija koju izdaju državni organi u Srbiji ili inostranstvu i koji će koristiti u Srbiji, potrebno je da budu prevedena i overena od strane ovlašćenog sudskog tumača.  

Zašto je neophodno prisustvo sudskog tumača?

Prisustvo ovlašćenog sudskog tumača neophodno je i raznim sudskim postupcima, tužilačkim i policijskim postupcima, overe dokumenata kod nadleženih javnih beležnika,  postupcima sklapanja braka i svaki put kada je potrebno da strani državljani budu upoznati na svom maternjem jeziku o svojim pravima i obavezama koje imaju u Republici Srbiji.

Koju vrsta advokatskih usluga pružate?

Advokat će vam pružiti advokatske usluge iz oblasti:

  • privrednog prava,
  • prava stranaca
  • imovinskog prava
  • radnog prava,
  • krivičnog pravo.

Ukoliko su vam potrebne pravne usluge iz drugih oblasti prava, naša kancelarija će obezbediti prisustvo sastanku naših spoljnih saradnika iz određene oblasti prava koji će vam u našim prostorijama pružiti sve neophodne informacije.

Kako se naplaćuju advokatske usluge?

Advokatske usluge se naplaćuju u skladu sa važećom advokatskom tarifom, s tim da advokat u skladu sa advokatskom tarifom ima pravo da cenu advokatskih usluga naplati i višestruko,  a u zavisnosti od  više kriterijuma u koje spadaju potrebno vreme za rad na predmetu, vrsta predmeta,  kompleksnost predmeta.

Advokatske usluge se naplaćuju u skladu sa važećom advokatskom tarifom, s tim da advokat u skladu sa advokatskom tarifom ima pravo da cenu advokatskih usluga naplati i višestruko,  a u zavisnosti od  više kriterijuma u koje spadaju potrebno vreme za rad na predmetu, vrsta predmeta,  kompleksnost predmeta.

Koliko traje privremeni boravak?

Privremeni boravak koji bude odobren može trajati najduže tri godine, a može se produžiti na isti period, u zavisnosti od postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak produžava.

Kada se produžava privremeni boravak?

Zahtev za produženje privremenog boravka može se podneti najranije tri meseca pred istek privremenog boravka, najkasnije do isteka roka važenja privremenog boravka.

Gde se podnosi zahtev za privremeni boravak?

Podnosi se Minstarstvu unutrašnjih poslova, nadležnoj Upravi za strance, a u zavisnosti od boravka stranca, odnosno u gradu kojem stranac boravi.

Ukoliko stranac ima prijavljen boravak na teritoriji grada Beograda, zahtev se podnosi Upravi za strance, ul. Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd.   

Koliko traje radna dozvola?

Radna dozvola uglavnom prati trajanje odobrenog privremenog boravka.

Kada se produžava radna dozvola?

Zahtev za produženje radne dozvole može se podneti do poslednjeg dana isteka radne dozvole.