boravci i radne dozvole

Privremeni boravak stranaca

Trenutna situacija donela nam je brojne promene u društvu na globalnom nivou, a jedna od tih je i velika fluktuacija radne snage. U tom smislu i Srbija spada u države u kojoj se ove promene takođe dešavaju i u skladu sa tim naš tim je prepoznao ovaj trend i tu je da vam ponudi komplentu uslugu dobijanja privremenog boravak i radne dozvole na teritoriji Republike Srbije. Sa preko pet hiljada podnetih i dobijenih zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu, možemo da istaknemo da je iskustvo na našoj strani, a samim tim i uslugu koju ćete dobiti je na najvišem profesionalnom nivou.

 

Privremeni boravak stranaca kao i njihov rad na teritoriji R. Srbije, regulisan je Zakonom o stracnima, Zakonom o zaposljavanju stranaca, kao i pravilnicima koji prate ove zakone.

 

Zakon reguliše pojam stranca, kao svako lice koje ne poseduje državljanstvo R. Srbije i u tom kontektsu stranac može boraviti u Republici Srbiji po osnovu kratkotrajnog boravka, odnosno boravak bez vize do  30 dana, odnosno do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska,  boravku po osnovu vize za duži boravak, privremenog boravku i stalnom nastanjenju.

 

Ukoliko stranac želi da boravi u Srbiji duže od 90 dana, u većini slučajeva ovaj boravak se reguliše podnošenjem zahteva za privremeni boravak, a koji omogućuje boravak stranca na vremenski period duži od 90 dana, a do perioda do tri godine. Zakon reguliše pojam stranca, kao svako lice koje ne poseduje državljanstvo R. Srbije i u tom kontektsu stranac može boraviti u Republici Srbiji po osnovu kratkotrajnog boravka, odnosno boravak bez vize do  30 dana, odnosno do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska,  boravku po osnovu vize za duži boravak, privremenog boravku i stalnom nastanjenju. Ukoliko stranac želi da boravi u Srbiji duže od 90 dana, u većini slučajeva ovaj boravak se reguliše podnošenjem zahteva za privremeni boravak, a koji omogućuje boravak stranca na vremenski period duži od 90 dana, a do perioda do tri godine.

Za privremeni boravak stranac može konkurisati po više osnova, a najčešći su po osnovu:

 • Zapošljavanja
 • Vlasničke strukture u kompaniji ili pozicije direktora
 • Spajanja porodice i vanbračne zajednice
 • Vlasništva na nepokretnosti koja se nalazi u Republici Srbiji
 • Školovanja ili učenja srpskog jezika
 • Studiranja

Što se tiče dokumentacije koja je potrebna za podnošenje i dobijanje privremenog boravka, ona se deli na opštu u koju spada:

 • važeći pasoš,
 • prijava boravišta ili stanovanja (beli karton),
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 • uplata administrativne takse.

Pored opštih uslova koji su neophodni za podnošenja zahteva za privremni boravak, zakon poznaje i posebne uslove i oni se posebno propisuju za svaki od gore navedenih osnova po kojem se traži privremeni boravak.

Trajanje privremenog boravka se može odobriti najduže do tri godine, s tim da Zakon o strancima nakon isteka roka od tri godine daje mogućnost apliciranja stranca za stalno nastanjenje koje se može odobriti na 5 godina i dalje produžvati, a takođe stalno nastanjenje predstavlja usloga za sticanje državljansta R. Srbije.

Što se tiče celokupne procedure, naš tim je tu da vam obezbedi sve neophodne informacije, a isto tako će vas voditi korak po korak u procesu prikupljanja neophodne dokumentacije,  podnošenja zahteva i dobijanja privremenog boravka, a nakon toga po potrebi dobijanja stalnog nastanjenja i državljanstva R. Srbije.

Radna dozvola

 1. RADNA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Nakon što ste ostvarili svoje pravo i dobili dozvolu za privremeni boravak u Srbiji duži od 30 dana, odnosno 90 dana po osnovu zapošljavanja, Zakon o zapošljavanju stranaca vam omogućava da ostvarite jednaka prava i obaveze u pogledu rada kao i državljanin Srbije.

Zakon propisuje da stranac može da podnese zahtev za izdavanje radne dozvole, ukoliko je kao prethodni uslov stekao vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja (D viza), odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje.

Radna dozvola je vrsta dozvole za rad koje se izdaje kao:

 • Radna dozvola za zapošljavanje
 • Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja
 • Radna dozvola za samozapošljavanje

Ono što je važno nagalasti jeste da stranac sa radnom dozvolom može da obavlja samo poslove za koju je dobio radnu dozvolu.

 1. RADNA DOZVOLA ZA POSEBNE SLUČAJEVE ZAPOŠLJAVANJA

Izdaje se na zahtev poslodavca i to za:

 • upućena lica,
 • kretanje u okviru privrednog društva,
 • nezavisne profesionalce,
 • osposobljavanje i usavršavanje.

Radna dozvole za upućena lica, ukratko je reč o tome da matična kompanija u inostranstvu upućuje svoje radnike na rad kod poslodavca, tačnije firme koja je registrovana u Srbiji, a na osnovu ugovora o tehničko poslovnoj saradnji.

Uslovi za izdavanje ove vrste radne dozvolje jeste da stranac poseduje vizu za duži boravak (D vizu) ili odobrenje za privremeni boravak, dokaz da je upućeno lice zaposleno kod stranog poslodavca najmanje godinu dana, akt o upućivanju i ostalu neophodnu dokumentaciju. Radna dozvola može se najduže produžiti do dve godine.

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva izdaje se na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva,  koji posluje u Srbiji, a podrazumeva situaciju kada matična kompanija u inostranstvu na zahtev svog ogranka koji posluje u Srbiji, privremeno upućuje ili vrši premeštaj zaposlenog u ogranak. Jedan od glavnih uslova za ovaj vid zahteva jeste da je radnik zaposlen najmanje godinu dana u matičnoj kompaniji u inostranstvu na poslovima rukovodioca, menadžera, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti.

Radna dozvola za nezavisnog profesionalca je vrsta radne dozvole koja se izdaje nezavisnom profesionalcu da obavlja poslove na teritoriji Republike Srbije. Nezavisni profesionalac je preduzetnik registrovan u inostranstvu, koji na osnovu neposredno zaključenog ugovora sa poslodavcem iz Srbije obavlja svoje poslove. Radna dozvola za nezavisnog profesionalca izdaje se na zahtev poslodavca ili krajnjeg korisnika usluga.

Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje je vrsta radne dozvole koja se izdaje radi obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, usavršavanja i slično. Ova dozvola za rad može se izdati i na zahtev poslodavca i na zahtev stranca.

 1. RADNA DOZVOLA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Ova vrsta radne dozvole se najčešće koristi u slučajevima kada je strani državljanin osnivač privrednog društva u Srbiji ili direktor u privrednom društvu, te se njegovo radna dozola može regulisati na osnovu rešenja o registraciji privrednog društva u Agenciji za privredne registre.

Potrebna dokumentacije pored prethodno pribavljenog odobrenja za privremeni boravak podrazumeva:

 • izjava o vrsti posla
 • izjave o trajanju i obimu posla
 • dokaz o adekvatnim kvalifikacijama
 • ugovor o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora
 • izjava o broju i strukturi svojih zaposlenih i druga potrebna dokumentaciju

Nadležni organ u procedurama regulisanja svih vrsta radnih dozvola je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Ono što je takođe važno naglasiti je da period na koji se dobijaju radne dozvole uglavnom prate trajanje privremenog boravka.

Ovaj tekst je informativnog karaktera, a za sva dodatna pitanja i informacije koja se odnose na proceduru, potrebnu dokumentaciju, podnošenje zahteva, Derya group vam stoji na raspolaganju.