usmeno prevodjenje

Osnivanje privrednog društva:

 • Pravni saveti u vezi sa osnivanjem privrednih društava, preduzetničkih agencija , ogranaka, ogranaka stranih pravnih lica, izborom pravne forme privrednog društva
 • izrada neophodne dokumentacije za osnivanje privrednog društva, overa dokumentacije, podnošenja registracione prijave pred Agencijom za privredne registre u Beogradu
 • uplata početnog uloga, otvaranje privremenog bankarskog računa, otvaranje poslovnog računa novoosnovane kompanije,
 • sva druga pitanja u procesu osnivanja privrednog društva

Promene registrovanih podataka pred Agencijom za privredne registre

 • Promena poslovnog imena
 • Promena sedišta
 • Promena zakosnki zastupnika (direktora)
 • Izrada ugovora o prenosu udela
 • Promena ličnih podataka
 • Povećanje i smanjenje kapitala
 • Promena pravne forme
 • Statusne promene

Likvidacija privrednog društva

 

Izrada ugovora i pravilnika:

 • Kupoprodajnih ugovora, ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, ugovora o kupoprodaji motornih vozila,  ugovora o zakupu, ugovora o izvođenju građevinskih radova,  ugovora o radu, ugovora o pravima i obavezama direktora itd, pravlnika o radu, pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, pravilnik o zabrani zlostavljanja na radu, pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju i drugi.

Kupovina nepokretnosti u Republici Srbiji i regionu

 • Provera nepokretnosti i neophodne dokumentacije
 • Sastav predugovora, kupoprodajnog ugovora
 • Zakazivanje i odlazak kod javnog beležnika sa sudskim tumačem za strana lica

Postupci dobijanja stalnog nastanjenja i državljanstva u R. Srbiji

 

Postupci sklapanja i razvoda braka

 

Zastupanje u krivičnim i prekršajnim postupcima


Pristup e-šalteru republičkog geodetskot zavoda

 • Digitalizacija vaših isparava za upis prava u katastar nepokretnosti
 • Podnošenje zahteva za upis u katastar nepokretnosti preko sistema e-šalter
 • Praćenje predmeta
 • Zahtevi se odnose na sve vrste nepokretnosti i promena,
 • Uvid u dostupnu bazu podataka RGZ i preuzimanje izvoda iz lista nepokretnosti