usmeno prevodjenje

1. Usmeno prevođenje

koje podrazumeva simultano i konsekutivno prevođenje. Usmeni prevodi se najčešće koriste na poslovnim sastancima, prisustva kod javnih beležnika prilikom overe dokumentacija, prisustvo u sudskim i tužilačkim predmetima, usmeno prevođenje u sudskim postupcima, razgovorima sa advokatima, okrivljenima, posete okrivljenim licima u pritvoru, ostalim državnim postupcima i prisustvu zaključenju braka sa strancem.

2. Pismeni prevodi

podrazumevaju prevode dokumenata sa turskog na srpski jezik i obrnuto, a naša firma pruža prevode svih vrsta pismenih dokumenata i to:

 • Ugovora,
 • punomoćja,
 • pasoša,
 • potvrda o registraciji kompanija u R. Turskoj,
 • uverenja o državljanstvu,
 • izvode iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih,  umrlih i ostala dokumentacija koja spada u lična dokumenta itd.

Takođe, sa turskog i na turski jezik prevodimo i overavamo:

 • statute pravnih lica,
 • rešenje o osnivanju pravnog lica,
 • bilanse stanja,  bilanse uspeha ,poslovne godišnje izveštaje,
 • osnivačke akte pravnih lica,
 • revizorske izveštaje, fakture, poslovne odluke,
 • presude o razvodu braka i ostale sudske presude i rešenja, te sve vrste ugovora i ostala pravna akta.

 

Uslugu prevoda diplome i dodataka diplomi, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno svih ostalih dokumenata koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijama, a tiču se oblasti obrazovanja.

Sudska dokumenta koje se odnose na sve vrste postupaka u parničnom, ostavinskom, krivičnom i prekršajnom postupku i to:

 • Tužbe
 • podneske
 • Žalbe
 • Presude
 • Rešenja,
 • Zapisnika sa suđenja,
 • Sporazumi,

 

Apostille pečat

Cenovnik usluga prevoda

Prevodilačka strana ima 1.500 karaktera uključujući razmake i cena po jednoj prevedenoj strani iznosi 2.000,00 dinara.

Rok za izradu prevoda iznosi od 3-5 radnih dana. Cena prevoda stručnih tekstova (oblast prava, građevine, medicine i sl.) može biti uvećana u zavisnosti od kompleksnosti od 10% do 20%​.

Za veći broj strana i stalne klijente odobravamo popuste.

Cene hitnih prevoda uvećavaju se za 20% (danas za danas).